PERPET s.r.o., Divize kovovýroby, dopravy, logistiky, manipulační techniky
Česky Deutsch English FranceŠipkadržitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
Šipkadržitel certifikátu ČSN 73 2601 - Z2: 1994

Všeobecné  obchodní  podmínky  společnosti  PERPET, s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení
1.1   Těmito  obchodními  podmínkami se  řídí všechny  dodávky firmy PERPET, s.r.o.  Smlouva mezi PERPET, s.r.o. a obchodním partnerem je uzavřena dnem podpisu smlouvy nebo dnem potvrzení objednávky.
1.2   Uzavřením  kupní  smlouvy akceptací nabídky firmy PERPET, s.r.o. dochází k přijetí těchto obchodních podmínek v celém rozsahu, nejsou-li písemně přijaty specifické obchodní podmínky, vztahující se k danému konkrétnímu obchodnímu vztahu a výslovně modifikující tyto Všeobecné obchodní podmínky v jednotlivých ustanoveních.
2. Poptávka a nabídka
2.1 Firma PERPET, s.r.o. zpracovává a zasílá nabídky zdarma. Zpracování a zaslání nabídky nelze na firmě PERPET, s.r.o. kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem požadovat.
2.2 Poptávka  musí  být  zaslána  písemně  nebo  elektronickou  poštou  a  musí  obsahovat  veškeré technické požadavky, úplnou a řádnou výkresovou dokumentaci na poptávaný předmět smlouvy, není-li součástí poptávky jeho konstrukce a jiná specifikace předmětu poptávky.
2.3 Údaje  uvedené  v nabídce  jsou  závazné, případné  požadavky  na  změny  musí  být provedeny písemně po dohodě s PERPET, s.r.o.
3. Objednávka
3.1. Potvrzování objednávek:

a) Objednávka  musí  obsahovat  technické a obchodní  podmínky a  nebo odkaz  na tyto podmínky uvedené při nabídce. Případné pozdější změny těchto nabídek  musí být projednány a  oboustranně písemně odsouhlaseny. Veškeré  náklady  spojené  se  změnou  technických  podmínek jdou  k tíži navrhovatele změny.

b) Až do okamžiku potvrzení objednávky mohou smluvní strany odstoupit od zamýšleného kontraktu bez jakýchkoli majetkových nároků a závazků.
3.2 Storno objednávek:

a) V případě  stornování  objednávky  může  PERPET, s.r.o.  uplatnit  nárok  na  náhradu  škody  ve výši  prokázaných  nákladů  spojených  se  zahájením  realizace  kontraktu (objednávky). Smluvní strana, která objednávku stornovala, musí tyto náklady uhradit způsobem  uvedeným v následujícím odstavci.

b) Uplatnění  nároku ad a)  musí být  provedeno písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů ode dne stornování objednávky s tím, že příslušná uplatněná částka musí být  ve prospěch PERPET, s.r.o., smluvní stranou, která objednávku stornovala, uhrazena nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne  doručení příslušného vyúčtování takové částky ze strany PERPET, s.r.o. Platí právní domněnka, že příslušné vyúčtování bylo řádně doručeno 5. den ode dne jeho odeslání z kteréhokoliv poštovního úřadu.

c) Nárok nemůže být uplatňován v případě, že PERPET, s.r.o., není schopen plnit závazek vyplývající ze smlouvy nebo potvrzené objednávky z technologických důvodů, které nebyly známy při sjednávání kontraktu.
3.3 Dodatečné změny objednávky:

a) Jakékoliv  dodatečné  změny  je  PERPET, s.r.o.  povinen   akceptovat  jen  v  případě, že  doposud nebylo započato  s  přípravou  výroby nebo samotnou výrobou objednaného výrobku. U rozpracované výroby je firma PERPET, s.r.o. oprávněna  vyúčtovat  vynaložené náklady a  kupující je  povinen tyto náklady řádně uhradit.
4. Balení
4.1 V případě zvláštního požadavku na balení předmětného výrobku (zboží) je nutno tento požadavek písemně sjednat při uzavírání smlouvy.
4.2 Ve sjednaný  den  vyskladnění zboží  jsou  vyhotoveny  všechny  následující  dokumenty k danému zboží: faktura (daňový doklad), dodací list (balicí), osvědčení o jakosti výrobku, prohlášení o shodě, a v případě požadavku měřící protokol.
5. Povinnosti při převzetí zásilky
5.1 Při přebírání zásilky od firmy PERPET, s.r.o. vzniká příjemci oznamovací povinnost o doručení zásilky. Tato povinnost je splněna řádným podpisem oprávněné osoby na dodacím listu, který musí být doručen firmě PERPET, s.r.o.
5.2 V případě zjištění poškození zboží je příjemce povinen:

a) Je-li poškození zjevné na první pohled je příjemce zboží povinen informovat firmu PERPET, s.r.o. ihned  při  převzetí  zásilky a to  zápisem do  nákladového listu či CMR. Dále  je  příjemce  povinen vyhotovit  zápis o škodě  a tento zápis musí potvrdit  svým  podpisem i osoba, která zásilku doručila.

b) Odběratel je povinen při příjmu plnění dle uzavřené smlouvy toto plnění řádně zkontrolovat a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli veškeré zjevné vady. Dále je povinen tam, kde to přichází v úvahu, prověřit kvalitu a funkčnost dodávky a oznámit bez zbytečného odkladu i vady, které při prvotní  přejímce  nebyly  zjištěny  vizuální  kontrolou. Zjištěné  vady  musí  být  oznámeny  písemně.
5.3 Smluvní partner odpovídá firmě PERPET, s.r.o. za škodu vzniklou nedodržením povinnosti při převzetí zásilky.
6. Platební podmínky
6.1 Firma  PERPET, s.r.o. poskytuje služby a zboží v pevně  stanovených cenách dohodnutých  při cenové  nabídce  nebo  při  potvrzení objednávky. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou, manipulací a balením. Je-li tak uvedeno v cenové nabídce, je v ceně  zahrnuta  doprava a manipulace spojená s ní.
6.2 Platba kupujícího (odběratele) bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost pro tuzemské subjekty je 14 kalendářních dní, pro zahraniční subjekty je 30 kalendářních dní, není-li písemně dohodnuto jinak a počíná svůj běh dnem odeslání. V případě nezaplacení daňového dokladu - faktury ( dále jen faktura ) v termínu splatnosti, postupuje firma PERPET, s.r.o. v souladu s obecně platnou právní úpravou .
6.3 Jestliže dílčí faktura nebo faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn tyto doklady doporučeně poštou či kurýrem proti potvrzení vrátit zhotoviteli. Tato skutečnost však musí nastat do data splatnosti uvedených dokumentů. Po vrácení faktury je zhotovitel povinen vystavit nový předmětný doklad se všemi náležitostmi. Lhůta splatnosti je shodná jako u vrácené faktury a počíná svůj běh dnem odeslání. Do doby, než je vystaven nový předmětný doklad s novou lhůtou splatnosti není objednatel v prodlení s placením.
6.4 Jestliže dojde prokazatelně  z důvodů na  straně banky  k prodlení  s proveditelnou  platbou  není objednatel po tuto dobu v prodlení, je však povinen tuto skutečnost prokázat.
6.5 Případná změna sjednané ceny je možná pouze písemnou dohodou a PERPET, s.r.o. , si vyhrazuje právo vyvolat nové jednání o ceně v případě, že vstupní ceny materiálu, který není dodán objednatelem nebo služeb ( kooperací, subdodávek ), vzrostou v průběhu plnění kontraktu o více než 5 %.
6.6 Vlastnictví k předmětu díla (dle uzavřené smlouvy, popř. příslušné objednávky) přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení sjednané ceny díla a jejího příslušenství  a splněním případných dalších náležitostí dle smlouvy.
7. Smluvní sankce
7.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:

a) v případě prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý den takového prodlení

b) 0,05%  sjednané ceny  reklamované  části  díla  za  každý den  prodlení  se zahájením odstraňování vady nebo nedodělku reklamovaného při převzetí díla nebo v záruční době, k níž se zhotovitel zavázal v určitém termínu, a to za každý den prodlení.
7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z účtované částky za prodlení se zaplacením zálohy, dílčí faktury – daňového dokladu nebo faktury - daňového dokladu.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody.
8. Ukončení smluvního vztahu
8.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením s tím, že dohoda i odstoupení musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
8.2 Objednatel  nebo  zhotovitel  mají  právo  od  smlouvy   odstoupit v  případě  podstatného  porušení smluvní povinnosti stanovené v dané smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách PERPET, s.r.o., nebo ve speciálních obchodních podmínkách dohodnutých stranami v konkrétním obchodním případě.
8.3 Za okamžik odstoupení od dané smlouvy se považuje pátý den odeslání písemného odstoupení od dané smlouvy smluvní stranou druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v dané smlouvě (objednávce),  přičemž se má za to, že písemné odstoupení od dané smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno pátý den ode dne jeho odeslání smluvní stranou z kteréhokoliv poštovního úřadu.
8.4 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků :

a) prodlení objednatele s předáním řádných podkladů pro zhotovení díla nebo materiálů pro zhotovení díla, které se zavázal k tomuto předat zhotoviteli,

b) prodlení zhotovitele s konečným, ev. dle této smlouvy korigovaným termínem pro dokončení díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů,

c) prodlení objednatele se složením zálohy, byla-li sjednána, po dobu delší než 30 dnů.
8.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle.
9. Ostatní podmínky
9.1 Zjistí-li zhotovitel ( dodavatel ), po vzniku  smlouvy, že  předchozí plnění nebylo včas odběratelem uhrazeno, je oprávněn podle svých technologických a  výrobních  možností  posunout  odpovídajícím způsobem sjednaný termín plnění, přičemž tímto postupem  nedochází k  žádnému porušení smlouvy, nebo může od smlouvy zhotovitel odstoupit nebo podmínit termín splnění sjednaného závazku zaplacením všech dosud neuhrazených splatných pohledávek za odběratelem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že při všech sporech, které vzejdou z uzavřeného kontraktu bude rozhodovat rozhodce Ing. Jiří Hudera. Lánecká 970, 582 91 Světlá nad Sázavou, popř. jiný rozhodce jmenovaný Sdružením nezávislých rozhodců České republiky o.s..
9.3 Při  zpoždění  kontrahenta  se zadáním  parametrů, které jsou  potřebné  pro  splnění  závazku, vyhrazuje si PERPET, s.r.o. , právo splnit závazek ve lhůtě prodloužené o časový úsek zpoždění, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Při zpoždění v zadání delším než 15 dnů si vyhrazuje PERPET, s.r.o., právo jednostranně odstoupit od smlouvy a účtovat nezbytně vynaložené náklady do okamžiku odstoupení od smlouvy.
9.4 V případě dopadu vyšší moci na možnosti plnění kontraktu nebudou si účastníci vzájemně účtovat sankce.
9.5 Odběratel  je  oprávněn  v průběhu  provádění  díla  provést   kontrolu kvality  prací  a použitých materiálů. Při  kontrole je  zhotovitel   povinen  předložit  objednateli   výsledky  všech do  té  doby provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a  atesty. Jestliže  objednatel zjistí, že  zhotovitel provádí dílo v rozporu se  smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
9.6 Zhotovitel  je  oprávněn v  průběhu  provádění  díla  upozornit  objednatele  na  nevhodnost  jeho pokynů nebo předané dokumentace nebo  materiálu, předloženého objednatelem ke zhotovení díla. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je  povinen  se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit písemnou formou. Jestliže  nevhodné pokyny nebo vady ve výrobní dokumentaci nebo nevhodný  materiál budou  znamenat nemožnost provádět dílo řádně a včas, je objednatel povinen  učinit  veškerá  opatření, aby v  provádění díla  mohlo  být pokračováno řádně. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem až do předložení písemného stanoviska objednatele, není zhotovitel  v  prodlení. Jestliže  objednatel  nadále písemným   sdělením  trvá  na  tom,  aby  dílo  bylo  zhotovováno ve  smyslu  původních  pokynů  či dokumentace nebo  z  jím  předloženého  materiálu,  případně  v  původně  sjednaném  čase,  nenese zhotovitel odpovědnost za nemožnost dokončit dílo nebo za vady díla po jeho dokončení. V případě, že setrvání  objednatele  na  původních  pokynech  má  za  následek  prodloužení výrobních časů a objednatel setrvá na původním termínu zhotovení, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy  a je oprávněn objednateli účtovat  náhradu  škody, která  mu  tím  vznikla.  Pokud  v takovém   případě zhotovitel  zjistí, že  nelze  dílo  dokončit, je  oprávněn  přerušit  práce  a  v takovém   případě  není v prodlení se zhotovením díla. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce,  je  zhotovitel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele a je oprávněn objednateli účtovat náhradu škody, která mu tím vznikla.
9.7 Nejsou-li dohodnuty jiné technické parametry, řídí se kvalitativní ujednání podnikovými standardy zhotovitele. Odběratel prohlašuje, že se s uvedenými standardy řádně seznámil před uzavřením smlouvy (podáním objednávky) a v plném rozsahu je akceptuje.
9.8 Technické  parametry,  které  nebyly  dohodnuty,  nemohou  být  později  předmětem   reklamace. V případě sporu o naměřené hodnoty některého parametru, kdy výstupní kontrola zhotovitele vykazuje jiné hodnoty než vstupní kontrola odběratele, jsou  rozhodující  údaje  zjištěné subjektem na němž se obě strany shodnou.
10. Závěrečná ustanovení
  Veškeré změny a doplňky těchto Všeobecných obchodních podmínek PERPET, s.r.o. lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí dokumentace konkrétního smluvního vztahu a jsou pro strany daného smluvního vztahu závazné v rozsahu, jak je uvedeno pod bodem 1. těchto Všeobecných obchodních podmínek PERPET, s.r.o.
  V případech, které neupravují, platí obecně závazná právní úprava právního řádu České republiky.

V Hradci Králové  1. června 2005

PERPET s.r.o., Hradec Králové

Držitel certifikátů ČSN 73 2601 - Z2: 1994, rošíření a), ČSN EN ISO 9001:2001
počet přístupů: 163217 (c)2007 Perpet s.r.o. webdesign eLoading