PERPET s.r.o., Divize kovovýroby, dopravy, logistiky, manipulační techniky
Česky Deutsch English FranceŠipkadržitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
Šipkadržitel certifikátu ČSN 73 2601 - Z2: 1994

Všeobecné  obchodní  podmínky  společnosti  PERPET, s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení
1.1  Těmito  obchodními  podmínkami se  řídí všechny  dodávky firmy PERPET, s.r.o.  
Smlouva mezi PERPET, s.r.o. a obchodním partnerem je uzavřena dnem podpisu
smlouvy nebo dnem potvrzení objednávky.

1.2  Uzavřením  kupní  smlouvy akceptací nabídky firmy PERPET, s.r.o. dochází
k přijetí těchto obchodních podmínek v celém rozsahu, nejsou-li písemně přijaty
specifické obchodní podmínky, vztahující se k danému konkrétnímu obchodnímu vztahu
a výslovně modifikující tyto Všeobecné obchodní podmínky v jednotlivých ustanoveních.

2. Poptávka a nabídka
2.1  Firma PERPET, s.r.o. zpracovává a zasílá nabídky zdarma. Zpracování a zaslání nabídky
nelze na firmě PERPET, s.r.o. kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem požadovat.

2.2  Poptávka  musí  být  zaslána  písemně  nebo  elektronickou  poštou  a  musí  obsahovat 
veškeré technické požadavky, úplnou a řádnou výkresovou dokumentaci na poptávaný
předmět smlouvy, není-li součástí poptávky jeho konstrukce a jiná specifikace předmětu
poptávky.

2.3 Údaje  uvedené  v nabídce  jsou  závazné, případné  požadavky  na  změny  musí  být
provedeny písemně po dohodě s PERPET, s.r.o.

3. Objednávka
3.1. Potvrzování objednávek:
a) Objednávka  musí  obsahovat  technické a obchodní  podmínky a  nebo odkaz  na tyto
podmínky uvedené při nabídce. Případné pozdější změny těchto nabídek  musí být
projednány a  oboustranně písemně odsouhlaseny. Veškeré  náklady  spojené  se  změnou 
technických  podmínek jdou  k tíži navrhovatele změny.

b) Až do okamžiku potvrzení objednávky mohou smluvní strany odstoupit od zamýšleného
kontraktu bez jakýchkoli majetkových nároků a závazků.

3.2 Storno objednávek:
a) V případě  stornování  objednávky  může  PERPET, s.r.o.  uplatnit  nárok  na  náhradu 
škody  ve výši  prokázaných  nákladů  spojených  se  zahájením  realizace  kontraktu
(objednávky). Smluvní strana, která objednávku stornovala, musí tyto náklady uhradit
způsobem  uvedeným v následujícím odstavci.

b) Uplatnění  nároku ad a)  musí být  provedeno písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do deseti pracovních dnů ode dne stornování objednávky s tím, že příslušná uplatněná
částka musí být  ve prospěch PERPET, s.r.o., smluvní stranou, která objednávku
stornovala, uhrazena nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne  doručení příslušného
vyúčtování takové částky ze strany PERPET, s.r.o. Platí právní domněnka, že příslušné
vyúčtování bylo řádně doručeno 5. den ode dne jeho odeslání z kteréhokoliv poštovního                                                               úřadu.

c) Nárok nemůže být uplatňován v případě, že PERPET, s.r.o., není schopen plnit závazek
vyplývající ze smlouvy nebo potvrzené objednávky z technologických důvodů, které
nebyly známy při sjednávání kontraktu.

3.3 Dodatečné změny objednávky:

a) Jakékoliv  dodatečné  změny  je  PERPET, s.r.o.  povinen   akceptovat  jen  v  případě, že 
doposud nebylo započato  s  přípravou  výroby nebo samotnou výrobou objednaného
výrobku. U rozpracované výroby je firma PERPET, s.r.o. oprávněna  vyúčtovat 
vynaložené náklady a  kupující je  povinen tyto náklady řádně uhradit.

4. Balení
4.1 V případě zvláštního požadavku na balení předmětného výrobku (zboží) je nutno tento
požadavek písemně sjednat při uzavírání smlouvy.

4.2 Ve sjednaný  den  vyskladnění zboží  jsou  vyhotoveny  všechny  následující  dokumenty    
k danému zboží: faktura (daňový doklad), dodací list (balicí), osvědčení o jakosti výrobku,
prohlášení o shodě, a v případě požadavku měřící protokol.

5. Povinnosti při převzetí zásilky
5.1  Při přebírání zásilky od firmy PERPET, s.r.o. vzniká příjemci oznamovací povinnost o ¨
doručení zásilky. Tato povinnost je splněna řádným podpisem oprávněné osoby na
dodacím listu, který musí být doručen firmě PERPET, s.r.o.

5.2  V případě zjištění poškození zboží je příjemce povinen:

a) Je-li poškození zjevné na první pohled je příjemce zboží povinen informovat firmu
PERPET, s.r.o. ihned  při  převzetí  zásilky a to  zápisem do  nákladového listu či CMR.
Dále  je  příjemce  povinen vyhotovit  zápis o škodě  a tento zápis musí potvrdit  svým   
podpisem i osoba, která zásilku doručila.

b) Odběratel je povinen při příjmu plnění dle uzavřené smlouvy toto plnění řádně
zkontrolovat a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli veškeré zjevné vady. Dále je
povinen tam, kde to přichází v úvahu, prověřit kvalitu a funkčnost dodávky a oznámit bez
zbytečného odkladu i vady, které při prvotní  přejímce  nebyly  zjištěny  vizuální 
kontrolou. Zjištěné  vady  musí  být  oznámeny  písemně.

5.3 Smluvní partner odpovídá firmě PERPET, s.r.o. za škodu vzniklou nedodržením
povinnosti při převzetí zásilky.

6. Platební podmínky
6.1 Firma  PERPET, s.r.o. poskytuje služby a zboží v pevně  stanovených cenách
dohodnutých  při cenové  nabídce  nebo  při  potvrzení objednávky. Do ceny jsou zahrnuty
veškeré náklady spojené s výrobou, manipulací a balením. Je-li tak uvedeno v cenové
nabídce, je v ceně  zahrnuta  doprava a manipulace spojená s ní.

6.2 Platba kupujícího (odběratele) bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu
– faktury, jejíž splatnost pro tuzemské subjekty je 14 kalendářních dní, pro zahraniční
subjekty je 30 kalendářních dní, není-li písemně dohodnuto jinak a počíná svůj běh dnem
odeslání. V případě nezaplacení daňového dokladu - faktury ( dále jen faktura ) v termínu
splatnosti, postupuje firma PERPET, s.r.o. v souladu s obecně platnou právní úpravou .

6.3 Jestliže dílčí faktura nebo faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel
oprávněn tyto doklady doporučeně poštou či kurýrem proti potvrzení vrátit zhotoviteli.
Tato skutečnost však musí nastat do data splatnosti uvedených dokumentů. Po vrácení
faktury je zhotovitel povinen vystavit nový předmětný doklad se všemi náležitostmi.  
Lhůta splatnosti je shodná jako u vrácené faktury a počíná svůj běh dnem odeslání. Do
doby, než je vystaven nový předmětný doklad s novou lhůtou splatnosti není objednatel v
prodlení s placením.

6.4 Jestliže dojde prokazatelně  z důvodů na  straně banky  k prodlení  s proveditelnou 
platbou  není objednatel po tuto dobu v prodlení, je však povinen tuto skutečnost prokázat.

6.5 Případná změna sjednané ceny je možná pouze písemnou dohodou a PERPET, s.r.o. , si
vyhrazuje právo vyvolat nové jednání o ceně v případě, že vstupní ceny materiálu, který
není dodán objednatelem nebo služeb ( kooperací, subdodávek ), vzrostou v průběhu
plnění kontraktu o více než 5 %.

6.6 Vlastnictví k předmětu díla (dle uzavřené smlouvy, popř. příslušné objednávky) přechází
ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení sjednané ceny díla a jejího
příslušenství  a splněním případných dalších náležitostí dle smlouvy.

7. Smluvní sankce
7.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:

a) v případě prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý den takového prodlení

b) 0,05%  sjednané ceny  reklamované  části  díla  za  každý den  prodlení  se zahájením odstraňování vady nebo nedodělku reklamovaného při převzetí díla nebo v záruční době, k níž se zhotovitel zavázal v určitém termínu, a to za každý den prodlení.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z
účtované částky za prodlení se zaplacením zálohy, dílčí faktury – daňového dokladu nebo
faktury - daňového dokladu.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením s tím, že dohoda i
odstoupení musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
8.2 Objednatel  nebo  zhotovitel  mají  právo  od  smlouvy   odstoupit v  případě  podstatného 
porušení smluvní povinnosti stanovené v dané smlouvě, těchto Všeobecných obchodních
podmínkách PERPET, s.r.o., nebo ve speciálních obchodních podmínkách dohodnutých
stranami v konkrétním obchodním případě.

8.3  Za okamžik odstoupení od dané smlouvy se považuje pátý den odeslání písemného  
odstoupení od dané smlouvy smluvní stranou druhé smluvní straně na její adresu
uvedenou v dané smlouvě (objednávce),  přičemž se má za to, že písemné odstoupení od
dané smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno pátý den ode dne jeho odeslání   
smluvní stranou z kteréhokoliv poštovního úřadu.

8.4  Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména porušení těchto
smluvních závazků :

a) prodlení objednatele s předáním řádných podkladů pro zhotovení díla nebo materiálů pro    
zhotovení díla, které se zavázal k tomuto předat zhotoviteli,

b) prodlení zhotovitele s konečným, ev. dle této smlouvy korigovaným termínem pro
dokončení díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů,

c) prodlení objednatele se složením zálohy, byla-li sjednána, po dobu delší než 30 dnů.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle.

9. Ostatní podmínky
9.1 Zjistí-li zhotovitel ( dodavatel ), po vzniku  smlouvy, že  předchozí plnění nebylo včas
odběratelem uhrazeno, je oprávněn podle svých technologických a  výrobních  možností 
posunout  odpovídajícím způsobem sjednaný termín plnění, přičemž tímto postupem 
nedochází k  žádnému porušení smlouvy, nebo může od smlouvy zhotovitel odstoupit
nebo podmínit termín splnění sjednaného závazku zaplacením všech dosud neuhrazených
splatných pohledávek za odběratelem.

9.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by vznikly
z uzavřeného kontraktu, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s uzavřeným
kontraktem včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního
vztahu přímo vznikajících (dále jen spory), případně vzniklých v budoucnu z jiných  
vztahů mezi stranami tohoto kontratu, budou rozhodovány v rozhodčím řízení
s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon 216/94 Sb. o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spory bude rozhodovat rozhodce
Ing. Jiří Hudera,Lánecká 970, 582 91  Světlá nad Sázavou nebo jiný rozhodce ustanovený
Sdružením nezávislých rozhodců ČR o.s., IČ 270 44 459 a jmenovaný stranou žalující, a    
to tak, že bude rozhodovat podle zásad spravedlnosti, na základě písemných podkladů, bez
nutnosti konání ústního jednání ve věci. Strany se dohodly, že doručovací adresou bude
vždy adresa uvedená v dané smlouvě. Pokud strana změní sídlo nebo se z  uvedené adresy
přestěhuje, je povinna tuto změnu do 7 dnů od této změny písemně ohlásit druhé straně,
jinak bude písemnost zaslaná straně na adresu uvedenou v dané smlouvě považována za
doručenou 10. dnem uložení v poštovní přepravě.

 

9.3 Při  zpoždění  kontrahenta  se zadáním  parametrů, které jsou  potřebné  pro  splnění 
závazku, vyhrazuje si PERPET, s.r.o. , právo splnit závazek ve lhůtě prodloužené o
časový úsek zpoždění, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Při zpoždění v zadání delším
než 15 dnů si vyhrazuje PERPET, s.r.o., právo jednostranně odstoupit od smlouvy a
účtovat nezbytně vynaložené náklady do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.4 V případě dopadu vyšší moci na možnosti plnění kontraktu nebudou si účastníci vzájemně
účtovat sankce.

9.5 Odběratel  je  oprávněn  v průběhu  provádění  díla  provést   kontrolu kvality  prací  a
použitých materiálů. Při  kontrole je  zhotovitel   povinen  předložit  objednateli  
výsledky  všech do  té  doby provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů,
certifikáty a  atesty. Jestliže  objednatel zjistí, že  zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné
vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

9.6 Zhotovitel  je  oprávněn v  průběhu  provádění  díla  upozornit  objednatele  na 
nevhodnost  jeho pokynů nebo předané dokumentace nebo  materiálu, předloženého
objednatelem ke zhotovení díla. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém
případě je  povinen  se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit
písemnou formou. Jestliže  nevhodné pokyny nebo vady ve výrobní dokumentaci nebo
nevhodný  materiál budou  znamenat nemožnost provádět dílo řádně a včas, je objednatel  
povinen  učinit  veškerá  opatření, aby v  provádění díla  mohlo  být pokračováno řádně. Po
dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem až do
předložení písemného stanoviska objednatele, není zhotovitel  v  prodlení. Jestliže 
objednatel  nadále písemným   sdělením  trvá  na  tom,  aby  dílo  bylo  zhotovováno ve 
smyslu  původních  pokynů  či dokumentace nebo  z  jím  předloženého  materiálu, 
případně  v  původně  sjednaném  čase,  nenese zhotovitel odpovědnost za nemožnost
dokončit dílo nebo za vady díla po jeho dokončení. V případě, že setrvání  objednatele  na 
původních  pokynech  má  za  následek  prodloužení výrobních časů a objednatel setrvá na
původním termínu zhotovení, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy  a je oprávněn
objednateli účtovat  náhradu  škody, která  mu  tím  vznikla.  Pokud  v takovém   případě
zhotovitel  zjistí, že  nelze  dílo  dokončit, je  oprávněn  přerušit  práce  a  v takovém  
případě  není v prodlení se zhotovením díla. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce,  je 
zhotovitel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit pro podstatné porušení smluvních
povinností ze strany objednatele a je oprávněn objednateli účtovat náhradu škody, která mu
tím vznikla.

9.7 Nejsou-li dohodnuty jiné technické parametry, řídí se kvalitativní ujednání podnikovými
standardy zhotovitele. Odběratel prohlašuje, že se s uvedenými standardy řádně seznámil
před uzavřením smlouvy (podáním objednávky) a v plném rozsahu je akceptuje.

9.8 Technické  parametry,  které  nebyly  dohodnuty,  nemohou  být  později  předmětem  
reklamace. V případě sporu o naměřené hodnoty některého parametru, kdy výstupní
kontrola zhotovitele vykazuje jiné hodnoty než vstupní kontrola odběratele, jsou 
rozhodující  údaje  zjištěné subjektem na němž se obě strany shodnou.

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky těchto Všeobecných obchodních podmínek PERPET, s.r.o. lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí dokumentace konkrétního smluvního vztahu a jsou pro strany daného smluvního vztahu závazné v rozsahu, jak je uvedeno pod bodem 1. těchto Všeobecných obchodních podmínek PERPET, s.r.o.

V případech, které neupravují, platí obecně závazná právní úprava právního řádu České republiky.

V Hradci Králové  20. října 2009

PERPET s.r.o., Hradec Králové

Držitel certifikátů ČSN 73 2601 - Z2: 1994, rošíření a), ČSN EN ISO 9001:2001
počet přístupů: 160647 (c)2007 - 2012 Perpet s.r.o. webdesign eLoading